의료관광 허브도시 대전에서 고품격 의료서비스, 첨단과학과 문화관광을 경험하세요.

> Дэжон хотын эрүүл мэндийн аялал жуулчлал > Эрүүл мэндийн аялал жуулчлалын төв

 • Дэжон хотын эрүүл мэндийн аялал жуулчлалын төв нь Дэжоны эрүүл мэндийн аялал жуулчлалын хөгжлийг дэмжих үүднээс доорх үйл ажиллагааг удирдан явуулдаг нэгдсэн мэдээллийн төв юм.
  • Provide One-Stop Service
   • Эмнэлгийн жуулчлагчийн Дэжонд орж гарах зарчим ,виз, захиалга, зөвөлгөө,байр, эмнэлэгтэй One-Stop үйлчилгээгээр холбох
   • Дэжоны эмнэлгүүдийн мэргэшсэн салбар болон эмчилгээний үнэ төлбөрийн талаарх мэдээлэл
   • орчуулгын үйлчил гээ, эмнэлгийн аялал жуулчлалын шинэ мэдээлэл ,танилцуулга
   • жуулчлагч орж
  • Hub of Medical Tourism (For Tourist)
   • Дэжоны эмнэлгүүдтэй хамтарч гадаадын өвчтөн оруулах үйл ажиллагаа бүхий нийтийн зах зээл
   • гадаадын өвчтнийг хариуцсан албаны ажлын хөтөлбөр бий болгох
   • эмнэлгийн осол гарахаас сэргийлэх нэгдсэн арга боловсруулах
   • эмнэлэгт шаардлагатай гадаад эмчилгээний аргыг хянах
   • янз бүрийн бичиг баримт ба хөтөлбөр боловсруулах
   • эмнэлгийн жуулчлалтай холбогдсон хэлний болон биечлэн хийх дадлага сургалт
   • эмнэлгийн жуулчлалын мэргэшсэн зохицуулагчийн сургалт
  • Hub of Medical Tourism (For Visitors)
   • Дэжон хотын аялал жуулчлалын тухай танилцуулга ,жуулчлалын газар, хоол хүнсний тухай мэдээлэл
   • эмнэлгийн жуулчлалтай холбогдсон тусгай хөтөлбөр болон Дэжоны эмнэлэг болон эмч мэргэжилтнүүдийн тухай танилцуулга
  • Тусгай төв
   • Бизнес төв , сурталчилгааны төв , U-эрүүл мэнд сорилтын төв , кино зураглалын төв