du lịch y tế Daejeon

대전의료관광 유치업체정보 표입니다.

번호, 업체명, 연락처, 이메일주소, 유치대상국가로 구분되어있습니다.

NO Tên các công ty thu hút đầu tư Số điện thoại Email Quốc gia thu hút đầu tư
1 Gaon Travel Co., Ltd. +82-070-4323-2925 handasys@naver.com China/Russia/Vietnam
2 Songwon TPI Co., Ltd. +82-042-526-6668 lts6668@hanmail.net USA/Japan/China
3 NGU Co., Ltd. happy366@empas.com China
4 I Medi +82-042-345-6233 China
5 Corey M Soft Co., Ltd. +82-1644-5472 cws7536@naver.com China, Middle East, Mongolia, Vietnam
6 Synteka Bio Co., Ltd. +82-07076630915
7 BS International Co., Ltd. +82-07076360966 juju949@naver.com Japan, China, Russia (CIS Union), Middle East, Vietnam
8 Atra Co., Ltd. +82-0424899940 artra01@hanmail.net Japan, Vietnam, Thailand
9 Spectrum Co., Ltd. +82-1666-1773 spectruminc@hanmail.net China
10 OMG Co., Ltd. +82-0424881680 68doit@hanmail.net
11 Sun Healthcare International Co., Ltd. +82-1566-7775
12 Happy Travel Agency Co., Ltd. +82-0426388897 zym0301@naver.com
상단으로 이동